Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie 2009

Strona główna / Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie 2009

Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie 2008/2009

„Patriotyzm  z pokolenia na pokolenie” jest częścią Programu Wychowania Patriotycznego i Społecznego “Moja Mała Ojczyzna”, skierowaną do wychowawców, nauczycieli i duszpasterzy. Jego celem jest nieustanne wzbogacanie i pogłębianie idei wychowania patriotycznego i społecznego poprzez angażowanie w proces kultywowania i przekazywania historii młodym pokoleniom możliwie wielu grup w lokalnym środowisku. Program promuje przede wszystkim pracę nauczyciela i wychowawcy polegającą na inspirowaniu najbliższego otoczenia (społeczność szkolna, rodzice, gmina, parafia) do podjęcia wspólnych inicjatyw i praktyk edukacyjno-wychowawczych w tym zakresie. Dorobkiem i materialnym plonem Programu są raporty z przeprowadzonych działań, w tym konspekty autorskich programów wychowania patriotycznego i społecznego.

CELE I ZAŁOŻENIA Programu

W ramach Programu realizowane są zadania, które mają służyć:

 • podejmowaniu przez nauczycieli i wychowawców działań na rzecz systematycznego przekazywania uczniom wiedzy i wartości, związanych z historią i kulturą Polski
 • pogłębieniu wiedzy o wydarzeniach katyńskich, a przez to kształtowaniu więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży
 •  integrowaniu lokalnej społeczności wokół pielęgnowania i przekazywania młodym wartości historycznych i dumy z dziejów Polski
 • zgromadzeniu autorskich konspektów zajęć o tematyce katyńskiej przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich województwach w Polsce oraz nagrodzeniu najlepszych
 • wyłonieniu placówek zaangażowanych w wychowanie patriotyczne i społeczne
 • wyłonieniu wychowawców, umiejących przekazać i zainteresować uczniów wartościami patriotycznymi
 • kształtowaniu postaw patriotycznych wśród uczestników Programu i w ich otoczeniu, środowisku, „małej ojczyźnie”
 • wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują

TEMAT

W roku 2010, przypada 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej, co jest jeszcze jednym powodem, by poświęcić więcej czasu na przybliżenie i upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tym, co się stało w Lesie Katyńskim. Dlatego w edycji Programu „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie” 2008/2009 wprowadzono wydarzenia katyńskie jako temat wiodący dla zajęć prowadzonych w ramach Programu. W ten sposób program zachęcał nauczycieli (szczególnie historyków, polonistów, geografów, katechetów, etyków oraz przewodników) opiekunów, duszpasterzy, instruktorów i wychowawców do przeprowadzenia zajęć i zainteresowania uczniów genezą, przebiegiem oraz konsekwencjami Zbrodni w Katyniu w 1940 roku.

ZASIĘG I ADRESACI Programu

Bezpośrednio do udziału w Programie „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie” 2008/2009 zaproszeni byli nauczyciele i wychowawcy ze szkół wszystkich poziomów nauczania, przedstawiciele parafii, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka, świetlic oraz innych ośrodków młodzieżowych ze wszystkich szesnastu województw, czyli z terenu całej Polski. Pośrednimi adresatami Programu – jako uczestnicy, odbiorcy lub współtwórcy działań podejmowanych przez lokalnych koordynatorów Programu – są uczniowie, szkoła, rodzice, społeczność lokalna i wspólnota samorządowa

Forma i zasady oceny PRACY KONKURSOWEJ 

Zgodnie z Regulaminem Programu (§ 4) podsumowaniem działań prowadzonych przez koordynatora Programu w placówce są:

 1. nie mniej niż trzy konspekty zajęć lekcyjnych z uczniami,
 2. nie mniej niż dwa scenariusze uroczystości (np. apel, wieczornica, akademia, przedstawienie, uroczystość posadzenia Dębu Pamięci) zorganizowanych i przeprowadzonych przez koordynatora w roku szkolnym 2008/2009
 3. oraz raport wraz z dokumentacją z ich realizacji.

Komplet wymienionych dokumentów – w wersji papierowej oraz elektronicznej (nagrane na płytę w formacie MS Office Word) – należało przesłać do dn. 24 kwietnia 2009 r. Prace konkursowe zostały ocenione przez profesjonalne jury, złożone z doradców metodycznych. Praceoceniane były w trzech kategoriach (w zależności od wieku uczniów, z którymi prowadzono zajęcia):

 1. szkoły podstawowe (klasy IV-VI)
 2. gimnazjum
 3. szkoły ponadgimnazjalne

WYNIKI Programu

Wyniki Programu zostały ogłoszone na Wojewódzkich Finałach Programu „Moja Mała Ojczyzna”. Finały te w formie 16 spotkań (w każdym z województw) odbyły się w maju 2009 roku.


KALENDARIUM realizacji Programu

 • sierpień 2008 – wysyłka pakietów informacyjnych do Kuratoriów i Delegatur (szkół)
 • 10 października 2008 – ostateczny termin ZGŁOSZENIA PLACÓWKI do Programu;
 • październik-kwiecien 2008 – realizacja Programu w Placówce
 • 24 kwietnia 2009 – ostateczny termin nadsyłania prac
 • maj 2009 – FINAŁY WOJEWÓDZKIE Programu „Moja Mała Ojczyzna”
 • 30 maja 2009 – ostateczny termin zgłoszeń na LETNIE WARSZTATY PROGRAMU
 • 4 – 9  lipca 2009 – FINAŁY XXI MIĘDZYNARODOWEJ PARAFIADY DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym Ogólnopolski Finał Programu
 • 1 – 15 sierpnia 2009 – WAKACYJNE WARSZTATY LAUREATÓW