Moja Mała Ojczyzna 2009

Strona główna / Moja Mała Ojczyzna 2009

Moja Mała Ojczyzna 2008/2009

Program ”Moja Mała Ojczyzna” jest częścią autorskiego projektu pn. ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” realizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada przy udziale Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego we współpracy z władzami oświatowymi i licznymi środowiskami na terenie Polski. Program wyrasta z bogatej, ponad 400 letniej tradycji szkoły pijarskiej, w której wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze stawiane było na ważnym miejscu. W roku szkolnym 2004/2005 odbyła się w Warszawie jego wersja pilotażowa, której efekty jednoznacznie potwierdziły potrzebę i możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia. Wnikliwa analiza i obserwacje pozwoliły na przygotowanie precyzyjnego, długookresowego planu i kalendarza prac programowych.
Program ”Moja Mała Ojczyzna” jest projektem cyklicznym i ogólnopolskim, którego pierwsza edycja została zrealizowana w latach 2005-2008. W toku realizacji w odpowiedzi na postulaty nauczycieli narodził się Program „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie” skierowany wprost do nich, tj. nauczycieli, wychowawców i opiekunów, który z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem.

W  roku szkolnym 2008/2009 temat Programu „Moja Mała Ojczyzna” w większym stopniu łączył historię i bohaterów „małych ojczyzn” z wydarzeniami ważnymi dla całego narodu polskiego. Program objął swoim zasięgiem jednocześnie wszystkie szesnaście województw, czyli całą Polskę.

CELE Programu „Moja Mała Ojczyzna”  
Realizowane w ramach Programu zadania mają służyć:

 • pogłębieniu wiedzy na temat historii „małej ojczyzny” w powiązaniu z historią Polski, a przez to kształtowaniu więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
 • wielostronnej analizie takich wartości, jak ojczyzna, naród, obronność, demokracja  i suwerenność
 • kształtowaniu postaw patriotycznych wśród uczestników Programu
 • nabyciu wiedzy wykraczającej poza wiadomości książkowe o historii i teraźniejszości ”swojej małej ojczyzny”
 • osiąganiu coraz wyższego poziomu dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej uczestników projektu
 • kształtowaniu postawy łączącej przywiązanie i miłość do ojczyzny, solidarności z własnym narodem z szacunkiem dla innych narodów oraz poszanowaniem ich suwerennych praw
 • wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go tworzą
 • rozwijaniu postaw prospołecznych i poszanowania dobra wspólnego
 • tworzeniu sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym (spotkania, dyskusje, wycieczki)
 • przygotowaniu uczestników projektu do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez kształtowanie w młodych ludziach postawy odpowiedzialności i zaangażowania w realizację zadań im powierzonych mających na celu dobro wspólne
 • efektywnej i skutecznej integracji grup rówieśniczych
 • nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni z rówieśnikami z różnych regionów Polski.
TEMAT 
W przededniu 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – zapraszamy wszystkich do pogłębienia wiedzy o tym tragicznym wydarzeniu. Nauczycieli (szczególnie historyków, polonistów, geografów, katechetów, etyków oraz przewodnikówOpiekunów i Wychowawców zachęcamy do przeprowadzenia zajęć i zainteresowania uczniów genezą, przebiegiem oraz konsekwencjami Zbrodni, a szczególnie lokalnymi bohaterami poległymi w Katyniu w 1940 roku
Uczniów zapraszamy do szukania i zbierania śladów – w dokumentach, kronikach parafialnych, wspomnieniach starszych ludzi – bohaterów z najbliższej okolicy, którzy zostali zamordowani w Katyniu w 1940 roku. Zadaniem pierwszego etapu jest przygotowanie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela na podstawie zebranych informacji albumu, dokumentującego życie i losy osoby, która została zamordowana strzałem w tył głowy przez NKWD w roku 1940 w Katyniu, w miarę możliwości pochodzącej ze swojego terenu.
ZASIĘG I ADRESACI  Programu 
Do udziału w Programie „Moja Mała Ojczyzna” 2008/2009 zostali zaproszeni Nauczyciele i Uczniowie ze szkół wszystkich poziomów nauczania, przedstawiciele parafii, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka, świetlic oraz innych ośrodków młodzieżowych  ze wszystkich szesnastu województw, czyli z terenu całej Polski. Prace konkursowe były klasyfikowane w trzech kategoriach wiekowych:
 1. uczniowie szkół podstawowych (klasy  IV-VI)
 2. uczniowie gimnazjum
 3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Wojewódzkie Finały Programu „MOJA MAŁA OJCZYZNA” 2008/2009

Wyniki II etapu Programu tj. Etapu Wojewódzkiego zostały ogłoszone na Wojewódzkich Finałach Programu „Moja Mała Ojczyzna”.  Finały te w formie 16 spotkań (w każdym z województw) odbyły się w maju 2009 roku. Możliwość ubiegania się o prawo do organizacji Wojewódzkiego Finału Programu „Moja Mała Ojczyzna” miały szkoły, których reprezentacje zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej w danym województwie w I etapie Programu.

Jakie działania obejmuje PROGRAM 

Po zgłoszeniu placówki do udziału w Programie, zadaniem LOKALNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU jest przybliżenie wydarzeń historycznych i rozbudzenie zainteresowania wszystkich uczniów tematyką katyńską. Zamiast „zwykłej” lekcji zajęcia takie mogą mieć na przykład formę:

 • spotkania z historykami lub ludźmi pamiętającymi wojnę,
 • udziału w wydarzeniach patriotycznych,
 • konkursu szkolnego na najlepszy album dot. Katynia,
 • zajęć przygotowujących uczniów do skorzystania z pozapodręcznikowych źródeł informacji,
 • wycieczki do miejsc pamięci, muzeum
 • projekcji filmowej filmu „Katyń” połączonej z dyskusją itp.

Działania podejmowane w kolejnych etapach służą pogłębianiu świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnieniu więzi ze ”swoją małą ojczyznę”, pozyskaniu wiedzy i pobudzeniu odpowiedzialności za nią, a przez to sprzyjają kształtowaniu zachowań prospołecznych. Dodatkowo uczniowie poprzez współdziałanie w grupie (reprezentacji)  kształtują i poszerzają swoje kompetencje społeczne, zdobywają nowe umiejętności (np. obsługa programu PowerPoint), uczą się twórczo spędzać czas oraz odkrywają nowe zainteresowania i zdolności: historyczne, plastyczne, komputerowe. Przygotowanie i stworzenie prezentacji multimedialnej (w II etapie Programu) o fragmencie związanej z Katyniem historii ”małej ojczyzny” byo także sposobnością do dzielenia się wrażeniami, uczuciami, wiedzą i przywiązaniem do swojego regionu wewnątrz reprezentacji, a także z innymi uczestnikami Programu (w trakcie Wojewódzkich Finałów, Finału Ogólnopolskiego w lipcu i Warsztatów Letnich), kolegami i członkami rodziny, nie zaangażowanymi bezpośrednio Program.

Kalendarium PROGRAMU 

 • sierpień 2008 – wysyłka pakietów informacyjnych do Kuratoriów i Delegatur (szkół)
 • 10 października 2008 – ostateczny termin ZGŁOSZENIA PLACÓWKI do Programu;
 • do 30 października 2008 – publikacja na stronie listy zarejestrowanych zgłoszeń
 • 14 listopada 2008 – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych I etapu wraz ze ZGŁOSZENIEM REPREZENTACJI
 • 16 stycznia 2009 – publikacja na stronie wyników I etapu
 • 13 marca 2009 – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych do II etapu
 • maj 2009 – FINAŁY WOJEWÓDZKIE Programu „Moja Mała Ojczyzna”
 • 30 maja 2009 – ostateczny termin zgłoszeń na LETNIE WARSZTATY PROGRAMU
 • 4 – 9  lipca 2009 – FINAŁY XXI MIĘDZYNARODOWEJ PARAFIADY DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym Ogólnopolski Finał Programu
 • 1 – 15 sierpnia 2009 – WAKACYJNE WARSZTATY LAUREATÓW