Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”

Strona główna / Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”

2. edycja Konkursu ”Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Zakończyła się druga edycja konkursu ”Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Zadaniem konkursowym było stworzenie karty z albumu poświęconej jednej, konkretnej osobie zamordowanej wiosną 1940 r. z rozkazu władz sowieckich.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do IPN wpłynęło 258 prac, niejednokrotnie prezentujących wysoki poziom merytoryczny i artystyczny.
Udział w konkursie wzięło 327 uczniów ze 109 placówek – przede wszystkim ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zarówno z Polski jak i spoza niej).
Nagrodzonych zostało 40 prac konkursowych (indywidualnych i zespołowych), których autorami są 64 osoby. Nagrodą dla laureatów był wyjazd edukacyjny na Ukrainę, do miejsc związanych ze Zbrodnią Katyńską oraz martyrologią Polaków w czasie II wojny światowej. Trwające tydzień konwersatorium terenowe odbyło się na początku października 2011 r.  Laureaci odwiedzą m.in. Kijów, Charków, Krzemieniec, Poczajów czy Lwów. Fundatorem nagrody jest PKO Bank Polski. Nagrodą w poprzedniej edycji konkursu był wyjazd edukacyjny do Katynia – sponsorowany również przez PKO Bank Polski.
Objazd edukacyjny nie jest jedynym wyróżnieniem w konkursie. Nagrodzone prace zostały zamieszczone w pokonkursowej publikacji wydanej przez IPN.

Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej mieliśmy okazję zaprosić do udziału w drugiej edycji konkursu ”Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” Katyń – 71 lat po zbrodni. Celem konkursu było przywracanie pamięci o polskich żołnierzach oraz osobach cywilnych – Bohaterach Zbrodni Katyńskiej.

ADRESACI

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Praca mogła być dziełem pojedynczej osoby bądź grupy, której liczebność nie mogła przekraczać 3 osób. Każdy uczestnik/grupa mogła do konkursu zgłosić nie więcej niż 3 prace.

BOHATER

Imię i nazwisko bohatera pracy konkursowej musiało pochodzić z tzw. LITY KATYŃSKIEJ zamieszczonej pod adresem internetowym: www.katyn-pamietam.pl/bohaterowie.

Bohaterem pracy konkursowej nie mogła być osoba przedstawiona w pracy nagrodzonej w poprzedniej edycji konkursu – lista upamiętnionych wcześniej ofiar znajduje się na stronie www.ipn.gov.pl/katyn70

FORMA PRACY

Prace konkursowe miały mieć formę jednej karty z albumu zawierającej informacje o konkretnym Bohaterze Zbrodni Katyńskiej. Projekt karty mógł zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst piosenki, zdjęcia, rysunki, etc. Technika jej wykonania była dowolna (maksymalny format karty A3). Ocenie podlegała zawartość merytoryczna, projekt graficzny, estetyka strony, wykonanie oraz przydatność praktyczna pracy jako strony z albumu. Każda praca musiała zawierać metrykę. Nie były oceniane prace przygotowane w innych formach np. kilku kolejnych stron, prezentacji multimedialnej. Praca ma mieć charakter samodzielny i twórczy – nie może nosić znamion plagiatu.

NAGRODY

Nagrodą dla laureatów konkursu był wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z martyrologią Polaków w ramach Zbrodni Katyńskiej, zorganizowany przez Stowarzyszenie PARAFIADA na jesieni 2011 r. Fundatorem nagrody był PKO Bank Polski SA. Osobom niepełnoletnim w czasie wyjazdu musiał towarzyszyć rodzic lub opiekun – organizatorzy nie zapewniali opieki. Koszty wyjazdu rodzica lub opiekuna poniósł fundator nagrody. W konkursie nie było gradacji nagród, nie przyznano I, II i kolejnych miejsc – wszystkie nagrody były równorzędne.

TERMINY

Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do 30 czerwca 2011 r. przesłać pracę konkursową oraz jej wersję elektroniczną (utrwaloną na płycie CD lub DVD – rozdzielczość min. 300 dpi) na adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło przed 1 sierpnia 2011 r. Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronach internetowych www.ipn.gov.pl/katyn71 oraz www.parafiada.pl/konkurs przed 5 sierpnia 2011 r. Laureaci konkursu zostali także powiadomieni listownie.

ORGANIZATORZY

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs był Instytut Pamięci Narodowej z siedzibą w Warszawie. Współorganizatorem konkursu było Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza. Partnerem Głównym Konkursu był PKO Bank Polski S.A.